Kustantamon tehtävät

Kirjan takana on joukko ammattilaisia

Kirjan tekemiseen osallistuu iso joukko ammattilaisia. Käytännöt ja tehtävänimikkeet vaihtelevat eri kustantamoissa, mutta kaikkia alla kuvattuja tehtäviä hoidetaan kustantamoissa koosta riippumatta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa kustantamon liiketoiminnasta yrityksen hallitukselle. Hän on viime kädessä myös oikeudellisesti vastuussa kustantamon tuotannosta. Toimitusjohtajan tehtävänä on linjata tulevaa ja luoda mahdollisuuksia kustantamon kehittämiselle. Hän toimii usein kustantamon edustajana ja edunvalvojana alan järjestöissä.

Kustannusjohtaja ja kustannuspäällikkö

Kustannusjohtaja vastaa kustantamon kirjallisesta linjasta. Hän kehittää kustannusohjelmaa yhdessä kustannuspäälliköiden kanssa. Kustannusjohtaja osallistuu myös yrityksen johtamiseen ja toimii kustantavien osastojen esimiehenä.

Kustannusjohtaja ja kustannuspäälliköt toimivat vuorovaikutuksessa sekä kirjailijoiden että muiden kirja-alan toimijoiden kanssa. He osallistuvat myös myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun.

Kustannustoimittaja

Kustannustoimittaja on kirjan kätilö. Työn ytimessä on luottamuksellinen yhteistyö kirjailijan (tai kääntäjän) kanssa. Kustannustoimittaja tukee kirjailijan työtä ja toimii hänen yhteyshenkilönään kustantamossa. Hän huolehtii aikataulusta, editoi tekstiä yhteistyössä kirjoittajan kanssa ja vastaa tiedonkulusta tekijän ja esimerkiksi graafisen osaston ja markkinoinnin välillä. Hän laatii teoksesta esittelytekstin tiedotuskäyttöön, ja usein myös teoksen päällystekstit.

Tärkeä osa kustannustoimittajan työtä on uusien kustantamoon tarjottujen käsikirjoitusten arviointi. Näin tuodaan uusia ääniä kirjallisuuden kentälle ja varmistetaan kustantamon toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa.

Kuvittaja

Kuvittaja on erikoistunut havainnollistamaan tekstiä kuvien avulla. Aluksi kuvittaja tutustuu kirjan sisältöön sekä sen muotoon eli formaattiin ja sivumäärään. Tämän jälkeen hän alkaa suunnitella kuvitusta, joka tukee kirjan sisältöä. Kuvien rytmi, värit ja tunnelma tuovat kirjaan uuden ulottuvuuden. Kirjan sisältö sekä kuvitus ja kansi muodostavat ehjän, ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Kääntäjä

Kustantamo valitsee vieraskieliselle teokselle kääntäjän joko käännösnäytteen tai aiempien kokemusten tai suositusten perusteella. Kääntäjältä vaaditaan erinomaista kykyä tulkita kirjailijan käyttämää kieltä ja sanojen merkityksiä. Usein kääntäjä keskustelee kirjailijan kanssa tekstin tulkinnoista, jotta teoksen sisältö ja sävy säilyisivät käännöksessä mahdollisimman alkuperäisinä. Kustannustoimittaja auttaa käännetyn tekstin editoinnissa.

Tuotantopäällikkö

Tuotantopäällikkö toimii graafisen alan asiantuntijana kustantamossa. Hän luo kustantamon tuotantoprosessin ja valvoo sen noudattamista. Hän vastaa tuotteiden teknisestä laadusta ja niiden aikatauluista. Hän valitsee tuotteille valmistuspaikat, pyytää tarjoukset sekä pitää yllä yhteyksiä kirjapainoihin ja sivunvalmistusyrityksiin. Hän huolehtii myös tarvittavien materiaalien saatavuudesta ja valvoo tuoterekisterien ajantasaisuutta.

Tuotantopäällikön tehtäviin kuuluu seurata graafisen alan yleistä kehitystä ja varautua tuotannossa kohdattaviin haasteisiin.

Graafinen suunnittelija ja taittaja

Graafinen suunnittelija vastaa kustannustuotteiden visuaalisesta ilmeestä. Hän suunnittelee painettujen kirjojen ja digituotteiden ulkoasuja sekä kustantamojen markkinointiviestintää.
Graafinen suunnittelija työskentelee tiiviisti yhdessä toimitusten ja markkinoiden sekä kirjantekijöiden, kuvittajien ja valokuvaajien kanssa. Hän osallistuu uusien tuotteiden ideointiin ja tuotekehitykseen.
Kirja taitetaan graafisen suunnittelija luoman mallin mukaan. Taitosta vastaa joko graafinen suunnittelija itse tai ammattitaittaja. Taitetusta teoksesta tulostetaan vedokset, joihin kustannustoimittaja ja kirjailija tekevät viimeiset muokkaukset ja korjaukset. Lopullisesta taittoaineistosta valmistetut pdf-tiedostot toimitetaan painoon tai aineistosta valmistetaan sähköinen e-pub-tiedosto. Lopuksi aineisto arkistoidaan uusia painoksia ja muuta myöhempää käyttöä varten.

Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tiedottaa kustantamon julkaisemista kirjoista. Tehtäviä voi kustantamon koosta riippuen hoitaa viestintäjohtaja, tiedotuspäällikkö, tiedottaja tai viestintäassistentti.

Tiedottamisen keinoja ovat esimerkiksi lehdistötiedotteet, julkaisutilaisuudet ja muut mediatapahtumat, kirjailijaesittelyt, uutuuskirjaluettelot, kustantamon verkkosivut ja sosiaalinen media. Muun ohella viestintä huolehtii kirjojen arvostelu- ja vapaakappaleiden lähettämisestä median ja palkintolautakuntien käyttöön.

Markkinointi

Markkinoinnin tehtävä on yhdessä viestinnän kanssa huolehtia siitä, että kirja saavuttaa yleisönsä. Markkinointi luo ja kehittää kirjailijabrändejä ja toimii myynnin tukena. Markkinointi suunnittelee ja toteuttaa mainontaa sekä tapahtumia, joissa kirjailija kohtaa lukijoita ja kirjanostajia. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kirjamessut ja kirjakauppavierailut.

Myynti

Myynnin tehtävänä on varmistaa kirjojen ennakkomyynti eri jälleenmyyntikanaville sekä huolehtia kirjojen saatavuudesta koko niiden elinkaaren ajan. Myynnin on myös välitettävä kustantaville osastoille tietoa markkinoilla tapahtuvista muutoksista.

Myyntipäälliköt vastaavat asiakkuuksista ja tuntevat hyvin eri jakeluteiden tarpeet ja toiveet. Myyntipäällikön tehtävänä on yhdessä jakelutien ja kustantamon kanssa etsiä keinoja, joilla kirjamyyntiä voidaan edistää. Myyntijohtajan tehtävä on varmistaa myynnin henkilöstön toimintaedellytykset, asettaa myynnille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.

Taloushallinto

Kustantamon taloushallinto hoitaa kirjanpidon ja raportoinnin lisäksi muun muassa tekijänpalkkiolaskennan sekä toimittaa kirjailijoille heidän tekijänkappaleensa. Lisäksi taloushallinnossa välitetään palkkio- ja kulumaksut tekijöille ja avustajille. Taloushallinnon ammattilaiset auttavat kustantamoa tekemään kannattavuuslaskelmia. Usein taloushallinto vastaa myös palkkahallinnosta sekä henkilöstön kululaskujen maksatuksesta. Taloushallinnon vastuulla on myös tarvittavien järjestelmien kehittäminen sekä käyttötuki.

Ulkomaanoikeuksien myynti

Kustantamon ulkomaanoikeuksien myynti pyrkii löytämään kirjalle kansainvälisen kustantajan. Tehtäviin kuuluu myös ulkomaisista tekijänoikeuksista huolehtiminen sekä kirjailijan tukeminen kansainvälisen uran rakentamisessa.

Kirjailijan teoksesta teetetään käännösnäyte ja muuta markkinointimateriaalia. Niiden avulla teosta myydään kansainvälisillä markkinoilla. Kauppaa käydään muun muassa kirjamessuilla ympäri maailman. Kansainvälisesti tunnetuimmat kirjamessut järjestetään vuosittain Frankfurtissa ja Lontoossa.

Suurissa kustantamoissa on usein oma osastonsa ulkomaanoikeuksien myyntiä varten. Pienemmissä kustantamoissa ainakin osa tehtävistä on ulkoistettu tai palvelut tilataan kirjakohtaisesti ulkopuoliselta ammattilaiselta.

”Kustannustoimittaja ymmärtää ideani jo ennen kuin itse ymmärrän sen.”

- Tuomas Kyrö

”Saan kustantajaltani paljon rakentavaa palautetta, ja ideoimme kirjan sisältöä ja visuaalisuutta yhdessä.”

- Molla Mills