Miten oppimateriaali syntyy

Tuotekehitys

Oppimateriaalit syntyvät pitkän ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena.

Oppimateriaalikustantajat keräävät jatkuvasti palautetta oppimateriaalien käyttäjiltä opetuksen muuttuvista tarpeista ja siitä, miten oppimateriaalit parhaiten tuovat niihin ratkaisun. Onnistunut tuotekehitys mahdollistaa voimassa olevien opetussuunnitelmien yleisten ja ainekohtaisten sisältöjen viemisen koulun arkeen. Osaltaan myös kilpailu ja yhä parempien materiaalien kehittäminen pitävät yllä laatua, josta suomalaiset oppimateriaalit tunnetaan.

Tekijäryhmät

Oppimateriaalisisältöä tuottavat opettajat ja huippututkijat yhteistyössä. Sisällöt tuotetaan pääosin ryhmissä, joihin kuuluu aina kyseisen kouluasteen opettajia. Näin varmistetaan, että tuotettavat aineistot sopivat koulun arkeen ja samalla auttavat kehittämään opetusta. Oppimateriaalisarjan tai tuotekokonaisuuden tekeminen kestää useita vuosia, se siis vaatii tekijöiltä pitkäjänteistä työskentelyä ja sitoutumista. Nykyaikaisten oppimateriaalisarjojen tuottamiseen tarvitaan hyvin monenlaista sisältöosaamista ja esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytettävyys- ja muotoiluosaamista. Tekijäryhmien jäseniksi valikoituvat ne, jotka ovat aidosti kiinnostuneita oppimisen ja opetuksen kehittämisestä.

Oppimateriaalikustantajat

Oppimateriaalien kustantaminen on tekijöiden kanssa rakennettujen sisältöjen jalostamista käyttäjälle toimivimpaan muotoon. Oppilaalle sisältöjen on mahdollistettava oppimistyylien mukaiset käyttötavat sekä avattava tekstit ja sisällöt selkeän ymmärrettävällä kielellä.

On selvää, että kolmasluokkalaisen ja lukiolaisen kyvyt ymmärtää tietotekstiä ovat erilaiset. Kaikki kustantajien oppimateriaalit toimitetaan; näin varmistetaan tekstien oikeellisuus ja kohderyhmät huomioiva kieli. Kustantaja tuo panoksensa myös oppimateriaalien visuaalisuuteen. Pedagogisesti toimiva viesti rakentuu kuvasta, tekstistä, äänestä ja niiden välisistä sidoksista. Visuaalisuus on yhtä tärkeää oppimisen kannalta sekä painetussa että digitaalisessa materiaalissa. Kuvaviestinnän varmistajina toimivat kustantamojen graafiset suunnittelijat ja huipputason kuvittajat.

Kustantaminen on vastuullista toimintaa. Koulut rakentavat opetustaan pitkäjänteisesti. Kustantaja tukee pitkäjänteisyyttä ylläpitämällä oppimateriaalisarjoja ja kehittämällä niitä. Tämä mahdollistaa kouluille myös taloudellisesti järkevät kokonaisratkaisut sekä uusimman tiedon saavutettavuuden oppimateriaaleissa.

Jokainen oppimateriaali syntyy tarpeeseen. Opetussuunnitelmien sisällöt tuodaan saataville, uusimpien ja kehittyvien opetusmetodien käyttöä tuetaan ja oppijoille tarjotaan ajantasaiset sisällöt, jotka innostavat oppimaan.

Opetussuunnitelmien perusteet

Oppimateriaalien tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia opetussuunnitelmien perusteita, jotka valtioneuvosto ja Opetushallitus ovat laatineet. Opetussuunnitelma vaihtuu keskimäärin kymmenen vuoden välein. Saumaton yhteistyö koulun kehittämisessä ylimmän valtiovallan tasolta oppilaaseen saakka on viime vuosikymmeninä ollut Suomen merkittävä osaamisvaltti. Poliittiset päättäjät, viranomaiset, tutkijat, opettajat sekä oppimateriaalikustantajat ovat jo vuosikymmeniä menestyksekkäästi toteuttaneet uusia opetuslinjauksia, -metodeja ja -suunnitelmia. Tämä yhteistyö mahdollistaa tasapuoliset mahdollisuudet saada uusien opetussuunnitelmien mukaiset materiaalit käyttöön oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

”Oppikirjailijana kirjoitan ja suunnittelen kokonaisuuksia, jotka toimivat luokassa oppilaiden kanssa. Kustantaja auttaa tekstin muotoilussa ja aikatauluttaa tekemistäni, jotta kirja ilmestyy ajallaan.”

- Sini Lairio

”Kustantaja vie oppimateriaalit kouluihin, opettajille, verkkoon ja kirjakauppoihin: ilman kustantajaa hyvätkin käsikirjoitukset jäisivät oppimateriaalintekijöiden tiedostoihin.”

- Hannele Cantell